Artikel 1: Aanmelding

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de Personal Training Centre website, SportBit app of bij de receptie in het Personal Training Centre. Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving.

b. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik hiervan.

c. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.


Artikel 2: Lidmaatschap, betalingsvoorwaarden en opzegging

a. Het lidmaatschap van elke abonnementsvorm kan op ieder moment ingaan en eindigt altijd op de laatste dag van de maand.

b. Bij inschrijving dient het maandelijkse abonnementsgeld van de eerste maand en het eenmalige inschrijfgeld van € 15,- per incasso betaald te worden. Indien men zich na de eerste dag van de nieuwe maand inschrijft zal er naar rato geïncasseerd worden, plus de volledige maand erop. Voor alle resterende maanden van het contract wordt het maandelijkse abonnementsgeld via automatische incasso gedaan en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag door stornering wordt de incasso bij de volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien de verschuldigde betaling ook dan niet ontvangen is, zal een aanmaning worden verzonden waarbij €7,50 administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Mocht dit ook niet lukken dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van de cliënt zijn.

c. Bij een halfjaarcontract dient de opzegging uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contractuele einddatum plaats te vinden.

d. Bij een drie maandencontract dient de opzegging uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contractuele einddatum plaats te vinden.

e. De opzegging van het lidmaatschap gaat via het Opzegformulier. Dit formulier is beschikbaar bij het Personal Training Centre. Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van het Personal Training Centre.

f. Zolang geen opzegging via het Opzegformulier is gedaan wordt het lidmaatschap bij automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. Er geldt vanaf dat moment een opzegtermijn van een maand.

g. Bij een eerdere opzegging via het Opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt blijft het lid het maandelijkse abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract.

h. Personal Training Centre behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is opeisbaar.

i. Personal Training Centre behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren, tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.


Artikel 3: Openingstijden

a. Personal Training Centre behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en/of het lesrooster aan te passen. Op officiële en erkende feestdagen is de club gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de club gesloten is op deze dagen of tijden.


Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook bij Personal Training Centre is geheel voor eigen risico van het lid. Personal Training Centre en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor door het lid of derden geleden schade.

b. Personal Training Centre en alle personeel of hulpverleners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden.

c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Personal Training Centre, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.


Artikel 5: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in de club.


Artikel 6: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht, privacy

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Personal Training Centre is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Personal Training Centre zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

c. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Personal Training Centre te accepteren.

d. Personal Training Centre is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.

e. Personal Training Centre als verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

sept 2020